VẬT DỤNG

1. PHIẾU KÊ KHAI VẬT DỤNG TỰ TRANG BỊ:

2. VẬT DỤNG CHO THUÊ:

  • Hình vật dụng:

  • Phiếu đăng ký thuê vật dụng: