ĐĂNG KÍ THAM QUAN VIETFISH/Visitor Register Form:

MẪU ĐIỀN THÔNG TIN ĐĂNG KÍ THAM QUAN

* Họ và tên/Name
Chức vụ/NNghiệp/Postition
Công ty/Company
Lĩnh vực kinh doanh
Địa chỉ công ty/Company Addpress
* Quốc gia/Country
* Tỉnh-TP/City
* Số điện thoại/Telephone
Fax
* Email
Website

Ngành nghề kinh doanh chính của bạn là gì?/What is main activitive of your company

Hình thức kinh doanh khác/Orthers :

Lĩnh vực bạn quan tâm tại hội chợ?/What is purpose when visiting Vietfish 2017?

Mục đích khác/Orthers:

;

Tại sao bạn biết VIETFISH?/How do you know about Vietfish 2017?

  • ;